bodemdieren

In 2008 hebben RWE, Nuon en Groningen Seaports afspraken gemaakt om de garnalenvisserij in de Dollard te stoppen.
De elf betrokken garnalenvissers zijn hiervoor schadeloos gesteld. Er werd verwacht dat deze maatregel een positief effect zou hebben op het dierenleven in de bodem van de Dollard. Maar is dat ook zo?

 

Wat is onderzocht?

Garnalen worden gevangen met netten, zogeheten korren, die over de bodem slepen. Dit betekent dat er mogelijk sprake kan zijn van een negatieve invloed op de bodemdieren in de Dollard. Omdat die bodemdieren in de Dollard voedsel zijn voor veel (wad)vogels vormen ze een belangrijke schakel in het ecosysteem in het gebied. De verwachting bestond dat het uitkopen van de garnalenvissers zou leiden tot een verbetering van het bodemleven in de Dollard. Om daarvan een goed beeld te krijgen, zijn tussen 2009 en 2013 jaarlijks op vaste locaties monsters van de bodem genomen.

hoe is het onderzocht?

Tijdens de onderzoeksperiode is gekeken naar ontwikkelingen in het westelijke en centrale deel van dit gebied. Voorheen beviste gebieden werden vergeleken met de voorheen onbeviste gebieden. In 2009 werden in het onderzoeksgebied acht raaien uitgelegd: vier dwars over de kleine geul Kerkeriet en vier dwars over het Grote Gat. In 2011 werd duidelijk dat het voorheen beviste gebied veel groter was dan aanvankelijk werd aangenomen. Daardoor was er geen goede vergelijking meer mogelijk tussen de voorheen beviste en onbeviste gebieden. Er werd daarom gekozen voor de enige overblijvende optie: het volgen in de tijd van zoveel mogelijk in 2009 bemonsterde meetpunten.

wat zijn de resultaten?

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de bodemdieren in de Dollard heeft geen duidelijke en eenduidige effecten aangetoond die een causale relatie hebben met de uitkoop van de garnalenvissers in dit gebied. Ingegeven door het feit dat er geen vergelijking kon worden gemaakt tussen voorheen beviste en voorheen onbeviste gebieden. Los hiervan heeft het onderzoek wel duidelijk gemaakt dat het sowieso niet eenvoudig zou zijn geweest om de effecten van een relatief kleine maatregel in dit zo uitgestrekte en dynamische gebied aan te tonen.
 
groningen seaport
nuon
rwe