broedvogels

Al vanaf de aanleg in de jaren zeventig was het gebied in en rondom de Eemshaven een thuis voor een keur aan broedvogels. Ze vonden er alles wat ze nodig hadden. Plassen, moerassen, kale vlaktes, rust en vooral veel voedsel. Kortom, een ideale plek om een nest te bouwen. Maar is dat na de bouwactiviteiten nog steeds het geval?

 

Wat is onderzocht?

Tijdens het onderzoek is de ontwikkeling van broedvogels zorgvuldig in kaart gebracht. Er is daarbij gekeken naar de volgende gebieden: de moerasgebieden in het oostelijk Eemshavengebied, het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder en de buitendijkse kwelder. Belangrijke onderzoeksvragen; Wat is de invloed van de ontwikkeling van de haven op de broedvogels? En welke effecten van de nieuw aangelegde natuur zijn inmiddels al zichtbaar?

hoe is het onderzocht?

Het tellen van de broedvogels gebeurt aan de hand van landelijk gehanteerde normen, vastgelegd in de handleiding BMP (Broedvogel Monitoring Project) en opgesteld door SOVON Vogelonderzoek. Om de aantallen en de verspreiding van broedvogelsoorten, evenals de veranderingen daarin, in de drie telgebieden vast te leggen, is gebruikgemaakt van de speciale BMP-B “bijzondere soorten” methode. Door de vogels steeds in dezelfde gebieden en op dezelfde manier te tellen, ontstaat een goed beeld van de voor- of achteruitgang van de broedvogels in en rond de Eemshaven.

wat zijn de resultaten?

Het deel van het onderzochte gebied in de Eemshaven dat geschikt is voor broedende moerasvogels is tussen 2008 en 2013 ongeveer gehalveerd. Het totale aantal broedvogels in het totale onderzoeksgebied is tussen 2008 en 2013 eveneens gehalveerd. Opvallend is dat ondanks de bouwactiviteiten de dichtheid aan broedvogels, evenals het aantal in kaart gebrachte soorten, in de periode 2009-2013 vrijwel gelijk is gebleven. De afgelopen vijf jaar hebben er in het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder in totaal 27 soorten vogels gebroed. Een flink aantal, zeker in vergelijking met 2009 toen hier nog vijf soorten hun nest hadden. Op de kwelder heeft tijdens het onderzoek één doelsoort voor het Natura 2000-gebied Waddenzee gedurende één jaar gebroed.

wat zijn de conclusies?

De nieuw aangelegde natuur in de Emmapolder lijkt de functie van het oostelijk Eemshavengebied op overtuigende wijze te hebben overgenomen. Het meest verrassende is de flinke toename van de Kluut, een doelsoort voor het Natura 2000-gebied Waddenzee, in de Emmapolder. Broedden er in het gebied in 2010 43 paar, in 2011 en 2013 waren dat er maar liefst circa 250 paar. Ze hebben hier zichtbaar helemaal hun plek gevonden.
 
groningen seaport
nuon
rwe