bruinvis

Bruinvissen zijn geen vissen en ook zijn ze niet bruin. In een ver verleden wist men nog maar weinig van dieren. Alles wat in zee leefde, werd vis genoemd en alles met een donkere of grauwe kleur, zoals zwart, bruin en grijs, was bruin. Vanuit die achtergrond is het dier waarschijnlijk aan zijn naam gekomen. Maar wat zijn Bruinvissen dan wel? En hoe staat het met hun aantallen in het Eems-Dollard estuarium?

 

Wat is onderzocht?

Vroeger werd de Waddenzee door talrijke Bruinvissen bewoond. Vooral toen daar nog veel vette ansjovis te vinden was. Tegenwoordig worden ze er in lagere aantallen waargenomen. Ook in het Eems-Dollard estuarium komen Bruinvissen voor. Maar om welke aantallen gaat het nu precies? En hoe reageren ze op de bouwwerkzaamheden? De moeite waard dus om de aanwezigheid van de Bruinvis in het estuarium eens nader te onderzoeken.

hoe is het onderzocht?

Bruinvissen hebben een erg goed gehoor en maken gebruik van echolocatie. Om de aanwezigheid van Bruinvissen in het Eems-Dollard estuarium vast te stellen, is gebruikgemaakt van CPODs, digitale geluidsontvangers waarmee de echolocatie-geluiden in de juiste frequentie worden geregistreerd en opgeslagen. De geluidsontvangers tonen de aanwezigheid aan, maar geven geen betrouwbare informatie over de aantallen of dichtheden. Daarom zijn in 2009 en 2010 ook vanaf het land waarnemingen verricht, met het blote oog en met behulp van verrekijkers.

wat zijn de resultaten?

Tussen Borkum en de Dollard zijn met de CPODs tijdens de gehele onderzoeksperiode Bruinvissen waargenomen. Ze bleken in het gebied het hele jaar door voor te komen, met duidelijke pieken in maart en september. De aantallen waren het laagst in de voorzomer. Daarnaast was het aantal waarnemingen, ongeacht het jaargetijde, in de nabijheid van Borkum hoger dan in de Dollard en het laagst in ondiep water. Tijdens het onderzoek kon de invloed van bouwactiviteiten op de aanwezigheid van Bruinvissen in het estuarium niet eenduidig worden aangetoond.

wat zijn de conclusies?

Het is gebleken dat er in het estuarium ter hoogte van de Eemshaven maar weinig Bruinvissen voorkomen. Het is voor deze zeezoogdieren dus geen leefgebied van groot belang. Ook werd duidelijk dat de effecten van bouwactiviteiten niet reikten tot in de Noordzee, waar de Bruinvis in tegenstelling tot de Waddenzee wel een beschermde diersoort is.
 
groningen seaport
nuon
rwe