gewone zeehond

In de Waddenzee leven twee soorten zeehonden: de Gewone en de Grijze zeehond. Gewone zeehonden komen hier veruit het meest voor. Maar hebben de bouwactiviteiten wellicht invloed gehad op het voorkomen van de dieren in de omgeving van de Eemshaven? En zijn ze het gebied ook anders gaan gebruiken?

 

Wat is onderzocht?

Gewone zeehonden zijn erg honkvast en verblijven bijna altijd in het gebied waarmee ze bekend zijn. Bij voorkeur op rustige plekken, waar ze niet door menselijke activiteit worden gestoord. Juist daarom was het belangrijk om in het onderzoek goed te kijken naar het gedrag en de aantalsontwikkeling van deze prachtige zeezoogdieren in en rond de Eemshaven. Want wat is het effect van de bouwactiviteiten op het voorkomen, de verspreiding en het gebruik van het gebied door de Gewone zeehond?

hoe is het onderzocht?

Om de aantallen en de verspreiding van Gewone zeehonden te volgen, is gebruikgemaakt van verschillende methodes, waaronder vliegtuigtellingen. Omdat de dieren het grootste deel van de tijd in en onder water leven, waren daarnaast enkele tientallen uitgerust met een zender. Zenders maken het mogelijk om de dieren continu te volgen, ook wanneer ze in het water verblijven. Van 2009 tot 2013 werden de Gewone zeehonden tevens geobserveerd met behulp van een vaste cameraopstelling nabij de zandbank Hond en Paap, één van de dichtstbijzijnde platen bij de Eemshaven waarvan we zeker weten dat die door talrijke zeehonden als ligplaats wordt gebruikt.

wat zijn de resultaten?

Uit de vliegtuigtellingen is gebleken dat de aantallen Gewone zeehonden in het Eems-Dollard estuarium in de periode 2007-2012 zijn toegenomen. Daarnaast liet het zenderonderzoek zien dat de zeehonden van de Hond en Paap het gebied het meest intensief gebruiken en dat zeehonden uit de Dollard voornamelijk voor de Eemshaven langstrekken en slechts spaarzaam het gebied voor de haven intensief gebruiken. Uit de cameraobservaties kwam naar voren dat er geen eenduidig verband kan worden aangetoond tussen het aantal zeehonden op de zandplaten van Hond en Paap en de bouwactiviteiten in en rond de Eemshaven.

wat zijn de conclusies?

Er is geen verschil in verspreiding en gebiedsgebruik van Gewone zeehonden in het Eems-Dollard estuarium gevonden in perioden met en zonder heiwerkzaamheden, ook niet tijdens de meest intensieve heiperiodes. Daarnaast blijken de Gewone zeehonden die op zandplaat Hond en Paap rusten erg plaatstrouw. Ze liggen hier vaker en langer op de kant dan zeehonden in andere gebieden en ondernemen kortere tochten.
 
groningen seaport
nuon
rwe