grijze zeehond

Met de Gewone zeehond is de Grijze zeehond de enige voorkomende zeehondensoort in de Nederlandse wateren. In de Nederlandse Waddenzee worden de meeste Grijze zeehonden in het westelijk deel waargenomen. In het oostelijk deel komen ze relatief weinig voor. Toch zijn de Grijze zeehonden in het onderzoek meegenomen. Je weet immers maar nooit.

 

Wat is onderzocht?

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de aantalsontwikkeling en het gebiedsgebruik van Grijze zeehonden in en rond de Eemshaven. Er is daarbij gebruikgemaakt van vliegtuigtellingen en cameraobservaties.

hoe is het onderzocht?

In tegenstelling tot Gewone zeehonden planten Grijze zeehonden zich in de winter voort en verharen ze in de vroege lente. Daarom werden de tellingen van de dieren juist in deze periodes uitgevoerd. Naar verwachting komen dan de grootste concentraties op de zandbanken voor. Vanwege alle bouwactiviteiten werd echter besloten om het aantal vliegtuigtellingen na 2007 uit te breiden. Sindsdien werden de Grijze zeehonden, evenals de Gewone zeehonden, jaarrond geteld. Zo konden ook gegevens worden verzameld over de aantallen en het gebiedsgebruik in de overige maanden.

wat zijn de resultaten?

De Grijze zeehond is in het onderzoeksgebied alleen tijdens vliegtuigtellingen in kleine aantallen waargenomen. Veruit de meeste lagen ten noordwesten van Borkum, waar zich een zandbank bevindt die permanent droog ligt. De meeste Grijze zeehonden zijn begin augustus geteld. In 2013 ging het hierbij om 113 individuen. In de geboorte- en zoogperiode, eind november/december, zijn in 2013 maximaal 16 Grijze zeehonden binnen het onderzoeksgebied geteld. Er zijn in deze periode geen pups waargenomen. De soort plant zich dus niet voort in dit deel van de Waddenzee.

wat zijn de conclusies?

Al in het eerste onderzoeksjaar werd duidelijk dat de Grijze zeehond vrijwel geen gebruikmaakt van het Eems-Dollard estuarium in de ruime omgeving van de Eemshaven en dat de activiteiten in en rond de haven niet zullen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van deze soort. Deze conclusie is in de jaren daarna niet gewijzigd.
 
groningen seaport
nuon
rwe