>
10
10 OPVALLENDE RESULTATEN

De dichtheid aan broedvogels en het aantal broedvogelsoorten van het resterende moerasgebied in het oostelijke Eemshavengebied zijn tussen 2008 en 2013 stabiel gebleven, ondanks de afnemende oppervlakte van beschikbaar broedgebied, de verstoring die gedurende de aanlegfase heeft plaatsgevonden en de geplaatste windturbines. 

 

Vanaf 2010 is de Kluut, een doelsoort voor het Natura 2000-gebied Waddenzee, in het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder flink toegenomen: van 43 paar in 2010 naar circa 250 paar in 2013.  

 

Vanaf het moment dat in het natuurontwikkelingsgebied van de Emmapolder ondiep water en slikken aanwezig waren (2010), is het gebruik van het gebied als hoogwatervluchtplaats sterk toegenomen.  

 

Tijdens de bouw van de beide centrales nam het aantal overtijende vogels in de Eemshaven af, maar namen de aantallen in de omringende hoogwatervluchtplaatsen juist toe. Na afronding van de werkzaamheden in de periode 2012-2013 namen de aantallen in de Eemshaven zelf ook weer toe.  

 

Tijdens de bouw van de centrales zijn de maximale aantallen Scholekster, een onder druk staande doelsoort, op de hoogwatervluchtplaatsen van de gezamenlijke gebieden nagenoeg gelijk gebleven.  

 

Er is geen verschil in verspreiding en gebiedsgebruik van zeehonden in het Eems-Dollard estuarium gevonden in perioden met en zonder heiwerkzaamheden, ook niet tijdens de meest intensieve heiperiodes.  

 

De zeehonden die op zandplaat Hond en Paap rusten, zijn erg plaatstrouw. Ze liggen hier vaker en langer op de kant dan zeehonden in andere gebieden. Ook ondernemen ze kortere tochten.  

 

De haring is de meest aangetroffen vissoort tijdens het visonderzoek in de Eemshaven.  

 

Tijdens het muizenonderzoek in de Emmapolder is een Waterspitsmuis gevangen. Tot dan toe wist niemand dat deze beschermde en bedreigde soort in dit deel van Groningen voorkwam.  

 

Vijf jaar onderzoek naar de ontwikkelingen in het industriegebied van de Eemshaven heeft geleid tot meer kennis over het voorkomen en het gebiedsgebruik van planten en dieren in en rond de Eemshaven.

groningen seaport
nuon
rwe