terreintypen

De afgelopen jaren is er in en rond de Eemshaven veel gebeurd. Er is gebouwd, er is een landbouwgebied aangekocht en als natuurgebied ingericht en ook is een aansluitend buitendijks kweldergebied verworven. Maar welke invloed heeft dit tot dusver gehad op de ontwikkeling van de vegetatie in deze gebieden?

 

Wat is onderzocht?

Welk deel van de totale oppervlakte van de Eemshaven is al bebouwd of geschikt gemaakt voor bebouwing? En hoe is het gesteld met de structuur en soortensamenstelling van de vegetatie in de overgebleven - en de nieuw aangelegde gebieden? Om daar antwoorden op te vinden, zijn in en rond de Eemshaven gegevens verzameld over de ontwikkeling van de verschillende terreinen. Er is daarbij gekeken naar de volgende gebieden: de moerasgebieden in de oostelijke Eemshaven, het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder en de verworven buitendijkse kweldergronden.

hoe is het onderzocht?

Door de structuur en de soortensamenstelling van de planten in deze gebieden in kaart te brengen, kon een koppeling worden gemaakt tussen het ongeschikt worden van de Eemshaven voor broedende en pleisterende vogels enerzijds en de geschiktheid van het natuurontwikkelingsgebied en de buitendijkse kwelders voor de vogels anderzijds. Op die manier kon worden gekeken of het natuurontwikkelingsgebied aan de verwachtingen voldoet en of er ook daadwerkelijk nieuwe ruimte voor natuur aan het gebied is teruggegeven.

wat zijn de resultaten?

Vergeleken met 2008 is in 2013 van de 69 hectare aan oorspronkelijk moerasgebied in de oostelijke Eemshaven ongeveer 24 hectare moeras overgebleven. Dit verlies komt overeen met de verwachte effecten in de vergunningsaanvraag voor de Natuurbeschermingswet. In de oostelijke Eemshaven is dus een kleine 50 hectare van het voormalige moerasgebied bebouwd dan wel met zand opgehoogd. In 2010 is het gebied helemaal heringericht, zodat het er aantrekkelijk werd voor onder meer wad- en moerasvogels. Sindsdien heeft de vegetatie in het natuurontwikkelingsgebied zich steeds verder ontwikkeld. Op de kwelder is nog steeds vrij weinig variatie in de vegetatie aanwezig, simpelweg omdat de vegetatie hier meer tijd nodig heeft om zich in de gewenste richting te ontwikkelen.

wat zijn de conclusies?

De ontwikkeling van het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder verloopt uiterst voorspoedig. En het mooie is: de samenstelling van de broedvogelbevolking is vanaf 2010 mee ontwikkeld.
 
groningen seaport
nuon
rwe